KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

-
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

- Bàn đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Xem tại đây
    

Bản đồ