Đăng nhập

Tài khoản  
 
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 29/03/2023 .Lượt xem: 205 lượt.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên lại càng cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.  

Những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điển hình là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Năm 2013, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” để lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU, Huyện ủy Đại Lộc đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Có thể nói, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung chủ đạo và xuyên suốt trong thời gian qua của Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh toàn diện các mặt công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian qua, Huyện ủy đã lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố cấp ủy cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng. Từ năm 2013 đến nay, cả huyện đã thành lập mới 28 chi bộ cơ sở, sáp nhập 07 chi bộ cơ sở, giải thể 04 đảng bộ và 05 chi bộ cơ sở. Ở các đảng bộ cơ sở, từ chỗ có 308 chi bộ trực thuộc vào năm 2013, qua sắp xếp đến nay còn lại 225 chi bộ trực thuộc.


Quang cảnh HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 13 của Tỉnh ủy

Đi đôi với nhiệm vụ trên, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X. Do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao; nền nếp sinh hoạt thường kỳ được duy trì tốt; nội dung sinh hoạt phong phú và toàn diện; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của Đảng.

Cùng với việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cơ sở được xây dựng, kiện toàn; vai trò, chức năng theo luật định được phát huy; chất lượng hoạt được nâng lên. Nhờ đó mà đời sống kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, niềm tin của nhân dân vào Đảng được tăng cường.

Bên cạnh đó, công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy và cán bộ cơ sở; nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ đã được chú trọng. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng hướng dẫn, quy định quy trình, nguyên tắc và đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu. Do vậy, chất lượng đội ngũ cấp ủy và cán bộ cơ sở được tăng lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo, chủ chốt ở cơ sở đã được thực hiện tốt. Hiện có 81,57% chi bộ cơ sở có bí thư cấp ủy cơ sở ban ngành huyện đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 9/18 xã, thị trấn có bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện có 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố.

Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, phân công công tác và quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên mới luôn được các cấp ủy cơ sở quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện kết nạp được 1.458 đảng viên mới, luôn vượt nghị quyết đề ra. Đồng thời đã sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đã có 389 trường hợp xóa tên đảng viên, 08 khai trừ và 33 cho ra khỏi Đảng.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm đã được cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy định, đảm bảo khách quan, thực chất; cơ bản khắc phục được bệnh thành tích, nể nang. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. Từ năm 2013 đến nay, Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành 319 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, các cấp có thẩm quyền đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật 290 đảng viên vi phạm.

Về khen thưởng và thực hiện chế độ chính sách, trong 10 năm qua, cả huyện đã có 96 tổ chức cơ sở đảng và 187 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng; 1.635 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, 90 cán bộ, công chức xã, thị trấn được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, trong thời gian tới các cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ theo quy định; xứng đáng là hạt nhân chính trị ở cơ sở; chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kịp thời quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng bằng các kế hoạch, chương trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, chú trọng công tác giáo dục chính trị – tư tưởng; tập trung xây dựng đội ngũ cấp uỷ cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu trước nhân dân; chấp hành đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; biết lắng nghe nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ.

Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; lãnh đạo, điều hành hoạt động theo quy chế làm việc; đảm bảo các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đảng giữ vai trò lãnh đạo cả hệ thống chính trị nhưng không bao biện làm thay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, lệch lạc; kỷ luật nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật của Đảng.

Thứ tư, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X. Sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên; công tác đánh giá, xếp loại đảng viên; công tác kết nạp đảng viên mới.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, việc năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Đại Lộc sẽ tiếp tục được chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

                                                                                                 Mai Văn Anh,

                                                                                  Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Lộc

                                      

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thẩm định tập sách Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Nghĩa 1946-2023
Đại Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9
Đại Lộc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023
Đại Lộc hoàn thành bồi dưỡng chính trị hè năm 2023
Đại Lộc giao ban công tác tuyên giáo cơ sở quý II
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Đại Lộc
Đại Lộc khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa IV
Đại Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ phụ nữ cơ sở năm 2023
Hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2023
Đảng ủy xã Đại Đồng tổ chức Tọa đàm sinh hoạt chính trị tư tưởng và thông tin thời sự về tình hình trong nước
Đại Lộc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ nữ lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ
Đại Lộc bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III
Đại Lộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2023
Đại Lộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II
Đại Lộc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10