Thông tin xã, thị trấn
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 11/10/2012 .Lượt xem: 4804 lượt.
Toàn huyện Đại Lộc bao gồm 17 xã và 01 thị trấn được chia làm 161 thôn với 38.588 hộ ,165.504 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 587,04 km2. Dân số trung bình 164.931 người, mật độ dân số 280,96 người/km2


Đơn vị

Diện tích tự nhiên (km2)

Dân số trung bình (người)

Mật độ dân số (người/km2)

Số thôn
(thôn)

Số hộ
(hộ)

Nhân khẩu
(người)

1. Thị trấn Ái Nghĩa

12,30

 

18.734

1.522,59

 

14

4.404

18.806

2. Xã Đại Sơn                                   

 

94,12

3.160

33,57

8

817

3.172

3. Xã Đại Lãnh                                 

 

34,17

9.494

277,85

10

2.271

9.544

4. Xã Đại Hưng                                

 

92,11

8.871

96,31

10

1.879

8.897

5. Xã Đại Hồng                                 

 

51,36

11.395

221,85

10

2.595

11.437

6. Xã Đại Đồng

41,70

12.346

296,10

8

2.891

12.396

7. Xã Đại Quang                               

 

36,81

12.327

334,92

10

2.924

12.375

8. Xã Đại Nghĩa                                

 

31,39

12.296

391,75

13

2.854

12.327

9. Xã Đại Hiệp                                  

 

23,74

8.253

347,69

7

2.370

8.275

10. Xã Đại Thạnh                             

 

57,00

5.408

94,87

5

1.147

5.419

11. Xã Đại Chánh                            

 

51,39

6.304

122,67

5

1.470

6.324

12. Xã Đại Tân                                 

 

13,30

6.638

499,14

6

1.516

6.662

13. Xã Đại Phong                             

 

8,50

7.934

933,41

8

1.854

7.956

14. Xã Đại Minh                               

7,75

8.887

1.146,71

8

2.073

8.922

15. Xã Đại Thắng                             

 

8,57

8.439

984,60

9

1.909

8.464

16. Xã Đại Cường                            

 

9,20

9.775

1.062,48

9

2.156

9.817

17. Xã Đại An                                   

 

6,61

7.724

1.168,44

10

1.850

7.742

18. Xã Đại Hoà                                 

 

7,02

6.946

989,54

11

1.608

6.969

(Số liệu lấy từ Niên giám thống kê năm 2009)

[Trở về]