Enter Title

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

         1. Lê Văn Quang,  Chủ tịch UBND huyện

CQ: 02353 865 342
DĐ: 0905 262 379

2. Hồ Ngọc Mẫn, PCT UBND huyện

CQ: 02353 865 117
DĐ: 0903 565 135

3. Đặng Văn Kỳ, PCT UBND huyện

DĐ: 0983 445 306

        4. 
    


Bản đồ