Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hệ thống chính trị

I - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT Ở HUYỆN ĐẠI LỘC (1930-1945) Ngày 03 tháng 02 năm 1930. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay sau khi Đảng ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chủ trương thành lập Hội phản đế Đồng Minh (18/11/1930), hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.